മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal #2020

മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal By K.R.Meera Meerayude novellakal Meerayude Novellakal is a collection of five such stories The book includes stories Yudasinte Suvishesham Malakhayude Marukurukal Karineela Aa Maratheyum Marannu Njan and Meerasadhu
 • Title: മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal
 • Author: K.R.Meera
 • ISBN: -
 • Page: 230
 • Format: None
 • മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal By K.R.Meera Meerayude Novellakal is a collection of five such stories The book includes stories Yudasinte Suvishesham, Malakhayude Marukurukal, Karineela, Aa Maratheyum Marannu Njan and Meerasadhu.
  മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal By K.R.Meera Athramel Buy Athramel by Neethu Raghavan at Low Price in Athramel by Neethu Raghavan from Flipkart Only Genuine Products Day Replacement Guarantee Free Shipping Cash On Delivery Desmodium gangeticum L DC media Encyclopedia of Life names in breadcrumbs vernacular scientific Creatures Plants Pea family Mailing List Archive SVN trunk Gossamer Mailing List Archive Revision Nutmeg media Encyclopedia of Life Nutmeg Myristica fragrans Houtt. collect overview data media articles maps names
  • DOWNLOAD AUDIOBOOK ✓ മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal - by K.R.Meera
   K.R.Meera

  About "K.R.Meera"

  1. K.R.Meera

   K.R Meera is an Indian author, who writes in Malayalam She won Kerala Sahitya Akademi Award in 2009 for her short story, Ave Maria.She has also been noted as a screenplay writer of 4 serials.Meera was born in Sasthamkotta, Kollam district in Kerala.She worked as a journalist in Malayala Manorama, later resigned to concentrate on writing She is also a well known column writer in Malayalam

  714 thoughts on “മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal”

  1. K R Meera has undoubtedly created a renowned space for her in Malayalam contemporary literature This collection of 5 of her novellas is a grand evidence of her caliber, and range as a writer.All five stories are a portrayal of complicated life situations, characters and emotions, with at most intensity Yes, all stories have female protagonists, but not feminist There are strong characters, both male and female There are crude perspectives of both male and female put forth The characters are too [...]


  2. First class Pesky sense of feminism well, forgivable Deep and melancholic Yudasinte Suvishesham Gospel of Judas stands out tall.  3. Depressing stories Intense at times Five Tragic and heart breaking novellas Failed men and ever failing women.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *